GA ČR

Grantová agentura České republiky podporuje projekty základního výzkumu. COMTES FHT a.s. v současné době řeší níže uvedené projekty podpořené touto agenturou. Webové stránky GA ČR: www.gacr.cz

 

 
Zotavovací procesy ve vybraných hořčíkových slitinách, připravených intenzívní plastickou deformací


Příjemce:

Univerzita Karlova v Praze/ Matematicko-fyzikální fakulta

Další účastník:

COMTES FHT a.s.

Zahájení:

1. 1. 2015

Ukončení:

31. 12. 2017

Obsah projektu:

Velikost zrna polykrystalického kovu hraje důležitou roli, která určuje mechanické vlastnosti materiálu. K přípravě objemových materiálů s velmi jemným zrnem se používá velká plastická deformace (SPD). Tři hořčíkové slitiny budou podrobeny velké plastické deformaci za pomocí metod ECAP, ARB a ECAP-CONFORM. Podmínky pro transformaci z nerovnovážného (získaného intenzívní plastickou deformací) do rovnovážného stavu budou studovány za různých teplot především nedestruktivními metodami – vnitřním tlumením, teplotní roztažností a měřením tepelných vlastností a akustickou emisí. Uložená mechanická energie může být uvolněná v různých procesech např. změnou dislokační substruktury, změnou velikosti zrna v rekrystalizačním procesu, nebo transformací hranic zrn. Tyto obnovovací procesy, vedoucí k tepelné rovnovážnému stavu, budou identifikovány pro vybrané slitiny.Synergie precipitačního, deformačního a transformačního zpevnění u ocelí se zvýšeným obsahem mědi


Příjemce:

COMTES FHT a.s.

Zahájení:

1. 1. 2017

Ukončení:

31. 12. 2019

Obsah projektu:

Konstrukční oceli se zvýšeným obsahem mědi jsou předmětem materiálového výzkumu v posledních dvou desetiletích. Hlavní výhodou koncepce ocelí s řízeným obsahem mědi jsou výsledné velmi dobré mechanické vlastnosti po tepelném nebo termomechanickém zpracování. Jsou dosahovány díky velmi příznivému efektu precipitačního zpevnění, který zároveň relativně málo snižuje tažnost materiálu. Předkládaný projekt bude pro několik variant konstrukčních nízkolegovaných ocelí se zvýšeným obsahem mědi řešit možnost současného působení efektu různých mechanismů zpevnění. Bude se jednat především o synergii transformačního, deformačního a precipitačního zpevnění, k tomu bude snaha využít i zpevnění tuhého roztoku a zpevnění vlivem zjemňování zrna. Efekt působení mědi v množství do 1,5% (hmotnostního množství) bude podpořen alternativním dolegováním B a Ti. Tyto prvky zejména v kombinaci s mědí zpomalují kinetiku rozpadu tuhého roztoku austenitu, posouvají ho k delším časům, nižším teplotám a zjemňují austenitické zrno.Program Inovace - Inovační projekt - Výzva V.

20.7.2018

Hlavním cílem programu a Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace. ... více

Program Smart Grids I (Distribuční sítě) - Výzva IV.

19.7.2018

Cílem Výzvy je zlepšení kvality, spolehlivosti, bezpečnosti a udržitelnosti dodávek elektřiny konečným zákazníkům a přiblížení se na úroveň obvyklou v zemích EU-15 za současné minimalizace úzkých profilů a integrace decentralizovaných zdrojů energie. ... více