GAČR

Grantová agentura České republiky podporuje projekty základního výzkumu. COMTES FHT a.s. v současné době řeší níže uvedené projekty podpořené touto agenturou. Webové stránky GA ČR: www.gacr.cz


 

Vliv komplexních a cyklických módů zatěžování na životnost strojních součástí vyrobených metodou 3D tisku


Příjemce:

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Další účastník:
COMTES FHT a.s., České vysoké účení technické v Praze, Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Zahájení:

01. 01. 2019

Ukončení:

31. 12. 2021

Obsah projektu:


Aditivní výroba je perspektivní moderní výrobní technologie, která nachází stále větší uplatnění v nejrůznějších průmyslových odvětvích. Potenciál této technologie nejlépe dokládá trvalý nárůst objemu trhu a pronikání do výroby konstrukčních částí v automobilovém i leteckém průmyslu. Experimentální část projektu je věnována nízkocyklové únavě a deformačnímu zpevnění 3D tištěných materiálů. Na experimentální část navazuje část teoretická, která je věnována popisu a modelování těchto jevů. Obecným cílem projektu je tedy vývoj modelů, modelovacích technik, kalibračních procedur a experimentální pevnostní analýzy, které jsou rozhodující pro expanzi technologie 3D tisku ve výrobě konstrukčních částí strojů. Pro dosažení objektivity je v projektu kladen důraz na srovnání a vymezení vlastností současných 3D tištěných materiálů s týmiž materiály připravenými tradičními výrobními technologiemi, tedy zejména tvářením. V projektu jsou dále studovány elastické vlny a termodynamika velkých plastických deformací v moderních materiálech obecně.

CAD model čelistí pro padostroj

13.7.2020

Pomocí topologické optimalizace byl vytvořen CAD model čelistí pro padostroj. ... více

Vyšla nová publikace!

10.7.2020

Vyšla nová publikace ,,Průvodce systémem veřejné podpory výzkumu, vývoje a inovací v České republice - 2020". ... více