Oponentní řízení a 8. zasedání Rady ZMMC

Dne 10. 9. 2014 proběhlo v Dobřanech v sídle společnosti COMTES FHT a.s. v rámci projektu: Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) 8. zasedání Rady ZMMC. Při tomto zasedání rady se zároveň konalo i Oponentní řízení výzkumných programů VP1 Termomechanické zpracování moderních ocelí a VP2 Kovové materiály pro speciální aplikace.

Na úvod byla představena a schválena rada oponentního řízení složená z členů Rady ZMMC a ze zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy včele s jejím předsedou prof. Ing. Ľudovítem Dobrovským, CSc. (VŠB -TU Ostrava).

Výkonný ředitel centra Ing. Libor Kraus seznámil všechny přítomné se zprávou o činnosti ZMMC za poslední rok, s předběžnými výsledky mezinárodní evaluace Centra a s plánovanými aktivitami, které budou probíhat, jak v posledních etapě realizace centra (ukončení projektu 31. 12. 2014), tak v době jeho následné udržitelnosti. Poté následovala prezentace výsledků výzkumných programů VP1 a VP2 v podání ředitele výzkumu centra Dr. Ing. Zbyška Nového. Všichni členové oponentní rady a všichni přítomní účastníci oponentního řízení byli seznámeni s oponentními posudky těchto oponentů: prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc., Dr. Ing. Milan Škrobian a Dr. Jurij Sidor. Následně proběhla krátká diskuse, ve které byly vypořádány připomínky oponentů, byly zodpovězeny otázky týkající se odborné stránky řešených programů a projektů a byly prezentovány i dosavadní získané zkušenosti s nově pořízenými technologiemi.

Na závěr Oponentní rada schválila předloženou průběžnou zprávu k projektu bez výhrad a v závěrečném hodnocení konstatovala, že řešení projektu probíhá v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a doporučila pokračovat v řešení projektu.

Udělení nového patentu

13.4.2021

Společnosti COMTES FHT a.s. byl udělen patent s názvem ,,Monolitické těleso obsahující paměťovou listinu a způsob jeho výroby". ... více

Tisková zpráva - dokončení výstavby vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování

26.3.2021

Společnost COMTES FHT a.s. dokončila výstavbu vývojového pracoviště pro indukční tepelné zpracování. ... více