Oponentní řízení a 8. zasedání Rady ZMMC

Dne 10. 9. 2014 proběhlo v Dobřanech v sídle společnosti COMTES FHT a.s. v rámci projektu: Západočeské materiálově metalurgické centrum (ZMMC) 8. zasedání Rady ZMMC. Při tomto zasedání rady se zároveň konalo i Oponentní řízení výzkumných programů VP1 Termomechanické zpracování moderních ocelí a VP2 Kovové materiály pro speciální aplikace.

Na úvod byla představena a schválena rada oponentního řízení složená z členů Rady ZMMC a ze zástupců Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy včele s jejím předsedou prof. Ing. Ľudovítem Dobrovským, CSc. (VŠB -TU Ostrava).

Výkonný ředitel centra Ing. Libor Kraus seznámil všechny přítomné se zprávou o činnosti ZMMC za poslední rok, s předběžnými výsledky mezinárodní evaluace Centra a s plánovanými aktivitami, které budou probíhat, jak v posledních etapě realizace centra (ukončení projektu 31. 12. 2014), tak v době jeho následné udržitelnosti. Poté následovala prezentace výsledků výzkumných programů VP1 a VP2 v podání ředitele výzkumu centra Dr. Ing. Zbyška Nového. Všichni členové oponentní rady a všichni přítomní účastníci oponentního řízení byli seznámeni s oponentními posudky těchto oponentů: prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc., Dr. Ing. Milan Škrobian a Dr. Jurij Sidor. Následně proběhla krátká diskuse, ve které byly vypořádány připomínky oponentů, byly zodpovězeny otázky týkající se odborné stránky řešených programů a projektů a byly prezentovány i dosavadní získané zkušenosti s nově pořízenými technologiemi.

Na závěr Oponentní rada schválila předloženou průběžnou zprávu k projektu bez výhrad a v závěrečném hodnocení konstatovala, že řešení projektu probíhá v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, a doporučila pokračovat v řešení projektu.

COMTES FHT a.s. jako nový člen SVTP

10.6.2019

Dne 6.6.2019 výbor SVTP ČR schválil přijetí nového člena COMTES FHT. a.s.. ... více

Ocenění pro Ing. Václava Kubce, Ph.D.

30.5.2019

Svaz Kováren České Republiky ocenil za dlouholetou spolupráci Ing. Václava Kubce, Ph.D. ... více